znajdź projektanta

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej

07 / 06


08 / 06 / 2019
Warszawa

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej


Zarząd Stowarzyszenia Twórców Grafiku Użytkowej zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 7 czerwca 2019 roku o godzinie 16.00 w Muzeum Plakatu w Wilanowie przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16.

Proponowany porządek obrad Zebrania

  1. Otwarcie Zebrania, wybór Przewodniczącego i Sekretarza.

  2. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności.

  3. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.

  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zatwierdzenie porządku obrad.

  5. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności w 2018 roku i podjętych inicjatyw, omówienie sprawozdania finansowego.

  6. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia.

  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2018.

  8. Sprawy inne, wolne głosy, wnioski.

  9. Zamknięcie obrad.


Zarząd informuje, iż w przypadku braku quorum wymaganego do podejmowania uchwał przez Walne Zebranie, zgodnie z §24 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia zwołane zostanie Zebranie w drugim terminie, które odbędzie się po upływie jednej godziny od zamknięcia Zebrania. Uchwały Walnego Zebrania w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

^ Wróć na górę