znajdź projektanta

Najlepsze muzeum

01 / 08


30 / 09 / 2017

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłasza nabór projektów do III edycji Przeglądu Muzeum Widzialne.

Do tegorocznego Przeglądu mogą być zgłaszane projekty graficzne oraz kampanie promocyjno-marketingowe, które zostały wdrożone przez muzea w okresie od 1 listopada 2015 roku (dzień zakończenia naboru zgłoszeń do poprzedniej edycji konkursu) do 30 września 2017 roku.

Przegląd obejmuje pięć kategorii konkursowych: 
Kategoria A - identyfikacja muzeum – ocenie podlegają wdrożone identyfikacje wizualne muzeów: logo, system informacji wewnątrz i na zewnątrz muzeum, w tym oznakowanie wystaw stałych, projekty druków firmowych, informacyjnych, materiałów edukacyjnych etc.
Kategoria B - identyfikacja wystaw czasowych – ocenie podlegają opracowane przez muzeum na potrzeby wystaw czasowych systemy identyfikacji wizualnej m.in.: projekty plakatów, folderów, tablic informacyjnych w przestrzeni wystawienniczej etc.
Kategoria C - wydawnictwa książkowe lub multimedialne – ocenie podlega projekt graficzny i jakość wydania pozycji książkowych lub multimedialnych.
Kategoria D - grafika strony internetowej – ocenie podlega projekt graficzny i funkcjonalność strony internetowej.
Kategoria E - kampanie promocyjno-marketingowe – ocenie podlegają zrealizowane przez muzeum kampanie promocyjno-marketingowe, których celem jest promocja muzeum lub wybranych wystaw (stałych lub czasowych).  Zgłoszenie w tej kategorii powinno prezentować poszczególne etapy kampanii w tym: wyznaczenie celów kampanii (co chciano osiągnąć poprzez kampanię); identyfikację grup docelowych (do kogo kierowano działania); wybór kanałów komunikacji (np. reklamy prasowe, reklamy w mediach elektronicznych, ulotki, profile społecznościowe etc.; promocyjne wydarzenia towarzyszące (np. koncerty, pokazy, warsztaty, projekcje etc); osiągnięte efekty (określenie skuteczności działań np. poprzez frekwencję, zainteresowanie mediów, etc.).

Prawo zgłoszenia projektów w ramach każdej z kategorii mają muzea, autorzy (studia graficzne i graficy) wdrożonych przez muzea projektów, agencje reklamowe. Każdy uczestnik Przeglądu może zgłosić dowolną liczbę projektów w każdej z kategorii.

Zgłoszenia do 30 września 2017 roku na adres muzeumwidzialne@nimoz.pl.

Więcej informacji
Regulamin
Skład jury
Karta zgłoszeniowa

^ Wróć na górę